PROFIL PSYCHOEDUKACYJNY

diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


WARUNKI ZGŁOSZENIA:

► Poniższy formularz zgłoszeniowy stanowi podstawę do wystawienia Faktury PRO-FORMA. Zostanie ona przesłana w ciągu 3 dni
roboczych na podany przez Państwa adres, wraz z potwierdzeniem zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz szczegółami dotyczącymi
miejsca i terminu szkolenia.

PŁATNOŚĆ Wpłaty należy dokonać przelewem na konto firmy REMEDIAR na podstawie Faktury PRO-FORMA, w terminie do 7 dni
roboczych od daty jej otrzymania.

REZYGNACJA Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku braku zgłoszenia rezygnacji w powyższym terminie zgłaszający pokrywa 50% kosztów.

► W razie odwołania szkolenia zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub zostanie
zwrócona pełna kwota wpłaty.


  • NAZWA SZKOLENIA
  • TYP SZKOLENIA
  • DATA I MIEJSCE SZKOLENIA
  • DANE KONTAKTOWE
  • DANE UCZESTNIKA / INSTYTUCJI
  • DANE DO FAKTURY Skopiuj dane
  • DODATKOWE INFORMACJE


Strona Internetowa www.ProfilPsychoedukacyjny.pl prowadzona jest przez firmę REMEDIAR sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Osobowicka 151/15, 51-001 Wrocław, NIP: 8952029067, REGON: 022373126

DANE OSOBOWE REMEDIAR sp. z o.o., jako Administrator Danych Osobowych Klientów strony internetowej www.ProfilPsychoedukacyjny.pl, zobowiązuje się do ich przetwarzania z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu/wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu żądania do Administratora.

  • * pole obowiązkowe
    ** PESEL dotyczy osoby prywatnej